https://youtu.be/ulXC28DQWpg

배토벤: 피아노 소나타 제 21 번 C 장조, Op. 53 ˝발트슈타인˝

I. Allegro con brio
II. Introduzione. Adagio molto - attacca
III. Rondo. Allegretto moderato

• 연주자

피아노, 미하일 플레트네프 (Mikhail Pletnev)

• 연주시간: 약 25 분.


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(18)
좋아요
북마크하기찜하기 thankstoThanksTo