https://www.youtube.com/watch?v=iEyr0mc5U5Q

모짜르트 플룻 협주곡 제 2 번 D 장조, K. 314

I. Allegro aperto
II. Adagio ma non troppo
III. Rondo : Allegretto

•연주자

플룻, 최 나경
코리아 교향악단
지휘, 임 헌정

•연주시간: 약 18 분.댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(11)
좋아요
북마크하기찜하기