https://www.youtube.com/watch?v=mma7A5snzlg

차이콥스키 피아노 3중주곡 a 단조, Op. 50 "위대한 예술가의 추억"

I. Pezzo elegiaco
(Moderato assai – Allegro giusto)
II.(A) Tema con variazioni: Andante con moto -
(B) Variazione Finale e coda

•연주자

바이올린, 조슈아 벨 (Joshua Bell)
첼로, 미샤 마이스키 (Mischa Maisky)
피아노, 예브게니 키신 (Evgeny Kissin)

•연주시간: 약 44 분.댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(12)
좋아요
북마크하기찜하기