→DJ뽀스의 추천작
: 어떤 나라 / 우리학교 / 디어평양

 

[북한, 재일 관련 영화]

 

 

 

 (+)하나를 위하여

 


 


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(2)
좋아요
북마크하기찜하기 thankstoThanksTo
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DJ뽀스의 추천: 
사랑해 파리-마레지구


[출연]

 

 

 

 

 

[wish list]


 

 

 

 

 댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기 thankstoThanksTo
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


DJ뽀스의 추천: 조제, 호랑이 그리고 물고기들


[각본] 오사카이야기

 

 

 

 

[wish list]

 

 


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(1)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


DJ뽀스의 추천: 69 / 훌라걸스

 

 

[wish list]


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(1)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DJ뽀스의 추천: 화양연화


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기